Publikačná činnosť

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC)

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (ADE)

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (ADF)

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AED)

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEE)

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEF)

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (AFC)

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (AFD)

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (BAB)

Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (BDF)

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (BEE)

Dizertačné a habilitačné práce (DAI)